Algemene voorwaarden

Home»Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2018-08-31T08:30:50+00:00

1. Communicatie

Het eerste gesprek

Een juridische procedure start steeds met een rustig gesprek op ons kantoor. We maken een
afspraak en u krijgt de tijd om uw verhaal uit de doeken te doen. Misschien wil u wel gewoon
een vraag stellen om te weten wat uw rechten en plichten zijn in een bepaalde situatie. Het
is van belang te beseffen dat dit gesprek u verder tot niets verplicht. Het stelt mij in staat om u
een eerste raad te geven. Op basis daarvan beslist u of er een juridische procedure wordt
opgestart, dan wel of er vooraf nog pogingen tot bemiddeling worden ondernomen. Het
onderscheid tussen deze mogelijkheden wordt u uitgebreid toegelicht. Zo nemen wij samen
de voor u best passende beslissing.

De kostprijs voor een consultatie (1u) bedraagt 75 euro. Elektronische betaling is mogelijk.

Persoonlijk contact & overleg

Er wordt geen enkele stap in uw dossier gezet zonder u daarvan in te lichten. Van elke
relevante brief of relevant document ontvangt u vooraf via mail een ontwerp. U ontvangt
ook een kopij van alle relevante brieven of documenten die wij in uw dossier ontvangen. Ook
al kunnen juridische procedures soms lang aanslepen, het kan niet dat u in het ongewisse
blijft over de stand van zaken.

Juridische procedures zijn geen exacte wetenschap. Daarom evalueren we elke fase in de
procedure. We bekijken samen of de verdere stappen die we eventueel zullen nemen u
voldoende gaan opleveren om zo de verdere strategie te bepalen.

Om goed voorbereid en op elkaar afgestemd te zijn, is persoonlijk contact essentieel. Dit
contact gebeurt door het maken van een afspraak op kantoor. Afspraken zijn mogelijk op
woensdagnamiddag, woensdagavond of zaterdagvoormiddag. Op belangrijke momenten
in het verloop van uw dossier, zal u een uitnodiging ontvangen voor een consultatie op
kantoor. Indien u tussen door nood hebt aan een gesprek, dan staat het u altijd vrij om
bijkomend een consultatie te vragen.

Voor praktische zaken gebeurt de communicatie via mail.

Helderheid & informatie

U kan, als u dat wenst, bovendien ook zelf meewerken aan het opstellen van de
documenten en zo kostenbesparend werken.

Om mij toe te laten met volle aandacht te werken in uw dossier, hanteren wij een strenge
‘telefoonpolitiek’. Als u een medewerkster aan de lijn krijgt, zal zij u niet doorschakelen maar
uw boodschap noteren indien het een korte administratieve mededeling betreft. In het
andere geval zal u worden gevraagd om uw communicatie op mail te zetten.

Voor een persoonlijk gesprek maken wij altijd een afspraak.

Indien u belt en onze berichtendienst hoort, dan werken wij met ‘gesloten deuren’ en kunt u een bericht inspreken.

2. Kostprijs

Duidelijke afrekeningen

Het eerste advies kost 50 euro (1u). Indien verdere prestaties worden verricht, zal een dossier
worden aangelegd en ontvangt u een provisienota waarvan het bedrag afhankelijk is van
wat er dient te gebeuren (bedragen incl. B.T.W.) :

– opstarten dossier invordering niet-betwiste schuldvordering : 150,00 euro
– opmaak eerste advies : 250,00 euro
– opmaak overeenkomst/documenten e.a. over te maken aan andere partij : 500,00 euro
– opstarten procedure als eiser :

  • huur : 750,00 euro
  • invordering : 500,00 euro
  • andere : 1.000,00 euro

– procedure als verweerder : 500,00 euro

Wanneer de provisie is opgebruikt, ontvangt u een gedetailleerde afrekening met
vermelding van alle gemaakte kosten en geleverde prestaties. U betaalt dan het saldo van
deze factuur samen met de volgende provisienota die u hierbij zal ontvangen. Eens de
volgende provisienota is opgebruikt, ontvangt u opnieuw een gedetailleerde afrekening en
zo verder.

Er worden alleen prestaties verricht indien er voldoende provisie is. Zorg er dus voor dat u
tijdig alle nota’s betaalt. Zo niet zijn wij verplicht om de tussenkomsten in uw dossier op te
schorten of definitief te beëindigen.

Het is onmogelijk om vóór de aanvang van een procedure of de regeling van een geschil
een exacte opgave te doen van alle kosten die zullen moeten worden gemaakt en de
tijdsduur die hieraan zal worden besteed.

Eerlijkheidshalve wordt daarom in de regel niet gewerkt op basis van vaste globale tarieven,
maar steeds op basis van eenheidstarieven per effectief verrichte prestatie of gemaakte kost
(per brief, telefoon, fax, kilometer, aantal kopies, enz.).

Tijdsvergoeding

Voor niet gestandaardiseerde verrichtingen alsook voor de tijd besteed aan de verplaatsing
naar en de aanwezigheid op de rechtbank wordt een tijdsvergoeding per uur aangerekend.
Als leidraad voor de te verwachten aangerekende prestatie in een dossier, dient u minimaal
rekening te houden met volgende bedragen :

– opstart dossier en eerste advies : 250,00 euro
– opmaak verzoekschrift en aanvraag attesten : 250,00 euro
– opmaak eerste besluiten (en nazicht stukken tegenpartij) : 350,00 euro
– opmaak tweede besluiten (n nazicht besluiten tegenpartij) : 250,00 euro
– zitting (rechtbank Gent) : 250,00 euro

Tarieven per type prestatie

In de gevallen waarbij kan worden gewerkt met gestandaardiseerde brieven en
documenten (bijvoorbeeld bij de invordering van uw facturen), beperkt de kostprijs voor
deze verrichtingen zich tot de bestaande tarieven per type prestatie (dus per brief, per kopie,
enz) zonder dat er een extra ereloon wordt aangerekend voor de bestede tijdsduur.

Regelmatige tussenafrekeningen

In de mate van het mogelijke worden er op regelmatige basis tussenafrekeningen
opgemaakt zodat u een zicht hebt op het verloop van de kosten en de betaling ervan
gespreid verloopt.

Ereloon

Het basis uurloontarief bedraagt €125/uur inclusief BTW (21%).
Administratief werk (bv. dactylografie) wordt aangerekend aan €55,00/uur inclusief BTW
(21%).

Kosten

In de gevallen waarbij kan worden gewerkt met gestandaardiseerde brieven en
documenten (bijvoorbeeld bij de invordering van uw facturen), beperkt de kostprijs voor
deze verrichtingen zich tot de bestaande tarieven per type prestatie (dus per brief, per kopie,
enz.) zonder dat er een extra ereloon wordt aangerekend voor de bestede tijdsduur. Zie
hieronder voor een overzicht. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, incl. BTW.

Voor een zitting op de rechtbank (in Gent) wordt een forfait aangerekend van 1,5u ereloon
voor het heen en weer reizen, de wachttijd op de rechtbank en het voeren van het pleidooi.
Voor de voorbereiding van een zitting wordt standaard 0,5u aangerekend. Zo weet u vooraf
waar u aan toe bent.

Dossieropening en deelname algemene kosten kantoor(*)  150,00 eenmalig
Brief per post 12,50 per brief
Aangetekende zending 15,00 per brief
Brief per fax/mail 6,00 per brief
Mail/fax ontvangen 1,50 per blad
Mail/fax verzenden 5,00 per brief
Kopie, scan 0,60 per blad
Kleurenkopie, uitprinten digitale foto 1,50 per blad
Telefoon inkomend 5,00 per telefoon
Telefoon uitgaand 8,00 per telefoon
Verwerking inkomende zending, bericht 2,50 per verrichting
Overschrijvingen, te boeken verrichtingen 1,50 per verrichting
Griffiebon 0,60 per stuk
Verplaatsingen (kostprijs) 0,90 per kilometer

Alle bedragen incl. 21% BTW.

(*) Algemene vaste kantoorkosten zoals opleidingen, software, juridische databank, bijdrage
Orde en verzekering, personeelskosten, nutsvoorzieningen en onderhoud gebouw e.d.m.

3. Betalingen

Facturen en provisienota’s

Bij betaling d.m.v. overschrijving, steeds ons referentienummer of de naam van de partijen
van het dossier vermelden aub.

De rekeningen zijn onmiddellijk betaalbaar. Indien niet akkoord wordt gegaan met de
afrekening dan dient deze binnen de 14 dagen schriftelijk te worden geprotesteerd. Bij
gebreke hieraan wordt de factuur onherroepelijk als aanvaard beschouwd.

Bij niet-tijdige betaling zijn wij genoodzaakt een verwijlintrest van 1% per maand aan te
rekenen en een schadevergoeding voor de kosten van ingebrekestelling van 10% op het
bedrag van de nota, met een minimum van 50,00 Eur. Overeenkomstig artikel 83, 17° WER
boek VI, is een gelijkaardige vergoeding verschuldigd aan de klant in geval ons kantoor de
van toepassing zijnde contractuele verplichtingen niet zou nakomen.

De verdere prestaties in het dossier zullen worden opgeschort tot wanneer volledige betaling
werd ontvangen.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arondissement Gent bevoegd. Uitsluitend de
reglementering van de Orde van Advocaten en de Belgische wetgeving zijn van toepassing.

Bankrekeningen

Voor de betaling van kosten en ereloon :
737-008963-82
IBAN: BE25 7370 0089 6382
BIC KREDBEBB

Voor de betaling van gelden van derden :
737-008962-81
IBAN: BE25 7370 0089 6281
BIC KREDBEBB

Derdengelden

Alle bedragen die worden ontvangen op de derdenrekening bestemd voor de klant worden
binnen de kortst mogelijke tijd doorgestort. Indien dit niet onmiddellijk kan, dan wordt u
verwittigd van de ontvangst van het bedrag en brengen wij u op de hoogte van de reden
waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

Op de bedragen die voor rekening van de klant worden ontvangen, kunnen sommen
worden inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en
ereloon. Hiervan wordt de klant in voorkomend geval schriftelijk of via mail op de hoogte
gebracht. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de klant om de
ereloonstaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
Alle bedragen die worden ontvangen op de derdenrekening en die bestemd zijn voor
derden, worden onmiddellijk doorgestrot aan deze derden.

Witwaswetgeving

Advocaten zijn onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik
in het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Ingevolge deze wetgeving zijn wij onder meer verplicht onze klanten te identificeren en een
aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren.

4. Algemene bepalingen – wettelijke vermeldingen

Algemeen

Advocaat Eveline Van Hoecke is ingeschreven bij de Orde van Advocaten, balie Gent,
sedert 01.10.1996.

Het ondernemingsnummer en B.T.W.-nummer van het kantoor is 0852.108.475.

De klant verbindt er zich toe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met
stukken, te verstrekken. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid
van de door of namens hem verstrekte informatie.

Verzekering en optreden van de advocaat

De beroepsaansprakelijkheid van advocaat Van Hoecke Eveline is verzekerd voor een bedrag
van 2.500.000 euro per schadegeval via de balie van Gent bij de maatschappij AMLIN Insurance SE
via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899 (verzekeringsattest).

De klant vindt de verzekering van advocaat Van Hoecke Eveline voldoende en aanvaardt
dat de vergoeding van de schade die hij of zij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de
advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze
beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat advocaat
Van Hoecke Eveline hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een
beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van
5.000,00 EUR.

Advocaat Van Hoecke Eveline kan een beroep doen op derden met het oog op de
uitvoering van prestaties voor rekening van de klant.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is advocaat Van Hoecke Eveline evenwel niet
aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij een beroep doet.

De klant vrijwaart advocaat Van Hoecke Eveline dan ook tegen elke aanspraak van derden
die het gevolg zou zijn van de door hem aan het kantoor toevertrouwde werkzaamheden,
tenzij zulke aanspraak op een fout van de advocaat zou berusten.

Consultaties en contact

Consultaties worden verleend na afspraak op woensdagnamiddag, woensdagavond of
zaterdagvoormiddag. Voor het maken van een afspraak neemt u best contact op via e-mail
of belt u in de voormiddag even op.

Voor alle administratieve afhandelingen kunt u zonder afspraak altijd in de voormiddag op
het kantoor terecht.

Overeenkomst en beëindiging

Indien een dossier voor u wordt opgestart, kan u op elk ogenblik de overeenkomst terug
beëindigen door ons daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. U zal vervolgens een
eindstaat van kosten en ereloon ontvangen, rekening houdende met de reeds verleende
prestaties en gemaakte kosten, alsook met de reeds ontvangen provisies, tot aan de
beëindiging van de overeenkomst.

Daar bovenop kunnen u geen kosten worden aangerekend louter omwille van het feit van
de beëindiging.

Indien er ten gevolge van de betaling van provsisie een tegoed bestaat voor de klant, zal dit
onmiddellijk terug gestort worden.

Bij beëindiging van de overeenkomst en bij afsluiten van het dossier, zal u worden
uitgenodigd om de stukken van het dossier te komen ophalen. Hierbij zal u worden gevraagd
om een ontvangstbewijs te ondertekenen.

Ook uw advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door u hiervan
schriftelijk te verwittigen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de mogelijkheid voor de
klant om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

Noch de klant, noch de advocaat dient een reden op te geven voor het beëindigen van de
samenwerking. Er dient evenmin een opzegtermijn te worden gerespecteeerd, met dien
verstande evenwel dat de beëindiging niet ‘ontijdig’ mag gebeuren, op voorwaarde dat de
klant geen opeisbare provisienota’s of kosten-en ereloonstaten heeft.

Indien er een geschil ontstaat tussen de klant en de advocaat, zullen partijen dit bij voorkeur
in der minne regelen. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak
oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde
instantie bij de Orde van advocaten.