In familiezaken is het vaak moeilijk om het bewijs te leveren van een bepaald feit. Het bewijs van de “onherstelbare ontwrichting” van het huwelijk (bijvoorbeeld door geweld) moet door de eisende partij worden geleverd. Het bewijs van de inkomsten van de ex-partner kan een groot verschil maken in de alimentatie voor de kinderen. Wie overspel pleegde, is in de regel niet gerechtigd op persoonlijk onderhoudsgeld.

Wat als ik geen dure privé – detective of gerechtsdeurwaarder kan betalen?

Anders dan het bewijs van zogenaamde rechtshandelingen (het sluiten van een overeenkomst), kunnen feiten met alle wettige middelen worden bewezen.  Er bestaan een aantal mogelijkheden om dit bewijs te verzamelen.

Vraag het aan de rechter

Je kan aan de rechter vragen dat die getuigen hoort. Je moet dan duidelijk aangeven waarover je de getuigen precies door de rechter wil laten ondervragen. Maar de rechtbank is niet verplicht op je verzoek in te gaan. Omdat dit extra zittingen op de rechtbank teweeg brengt (de tegenpartij zal in dat geval ook haar getuigen willen laten oproepen), en de advocaten hierbij aanwezig zijn, is dit echter een dure zaak. Het is bij voorbaat ook niet zeker wat de getuigen zullen verklaren en het levert heel wat vertraging op.

Zet het op papier

Je kan je getuige ook vragen om zijn verklaring op papier te zetten. De wet geeft aan welke vormvoorwaarden je daarbij moet naleven.

De getuige moet de verklaring met de hand schrijven en die dagtekenen en ondertekenen. Aan de getuigenis moet een kopie worden toegevoegd van een identiteitsdocument (bijvoorbeeld identiteitskaart) waarop de handtekening van de getuige staat. Op de getuigenis moet ook vermeld worden dat de verklaring opgesteld is voor voorlegging aan de rechtbank en dat de getuige weet dat hij straffen riskeert als hij een valse verklaring aflegt.

Een voorbeeld van zo’n verklaring vind je hier.

Recht van nieuwsgierigheid tussen partners primeert op recht op privacy

Echtgenoten hebben een recht op nieuwsgierigheid dat primeert op de privacyrechten en het briefgeheim. Zo kunnen SMS, chat- of e-mailberichten en brieven of zelfs dagboeken worden aangewend als bewijs.

Elke persoon, ook de gehuwde, heeft recht op privacy, zelfs tegenover zijn echtgenoot. Maar wie kiest  voor het huwelijk weet ook dat daaraan bepaalde plichten gekoppeld zijn zoals bijvoorbeeld de plicht tot getrouwheid. Om het naleven van deze verplichtingen na te gaan beschikt elke echtgenoot over een recht op nieuwsgierigheid.

Voorwaarde is wel dat de brieven niet gedekt zijn door het beroepsgeheim én dat ze niet op onrechtmatige wijze en tijdens het samenleven zijn verkregen.

Of toch maar via bemiddeling?

Niet de feiten tellen in een proces, alleen het bewijs van de feiten telt. In een procedure voor de rechtbank zal doorgaans degene die zijn aanspraken kan bewijzen in het gelijk worden gesteld. Gelijk hebben is één zaak, gelijk krijgen een andere.

Het is daarom altijd aan te raden om na te gaan welke alternatieven er bestaan om tot een oplossing van een conflict te komen. Eén van deze alternatieven is bemiddeling. Meer daarover lees je hier.