Visie van het kantoor

Werken als advocaat of bemiddelaar is veel meer dan het leveren van juridisch werk alleen. Tussen jou als klant en mezelf moet het ‘klikken’.

Wat betekent dit?

Ik luister vooreerst aandachtig naar je verhaal, je bezorgdheden en je specifieke wensen. In functie daarvan zal ik je advies verlenen. Nadat ik je op die manier heb uitgelegd wat je mogelijkheden zijn, wat de kansen zijn en de te verwachten kostprijs, is het uiteraard aan jou om te beslissen wat je doet.

Als advocaat-bemiddelaar ben ik wettelijk verplicht om je uit te leggen wat de mogelijkheden zijn om een conflict op te lossen buiten een procedure voor de rechtbank. Dit zal worden besproken ter gelegenheid van de eerste afspraak.

Conflicten worden tegenwoordig niet meer aangepakt zoals dit pakweg 15 jaar terug gebeurde. Met winnaars en verliezers en advocaten die – uit eigen gewin – kwistig olie op het vuur gieten. Een vlammend pleidooi van je advocaat maakt de zaak niet.

Ook in onze wet staat dit principe intussen ingeschreven (artikel 444 Gerechtelijk Wetboek) :

“De advocaten oefenen vrij hun ambt uit ter verdediging van het recht en van de waarheid.

 Zij informeren de rechtszoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Indien zij van mening zijn dat een minnelijke oplossing van het geschil overwogen kan worden, trachten zij die in de mate van het mogelijke te bevorderen.

 Zij moeten er zich van onthouden enig ernstig feit tegen de eer en de faam van personen aan te voeren, tenzij dit voor de zaak volstrekt noodzakelijk is, onder het voorbehoud van tuchtrechtelijke vervolgingen en toepassing van artikel 445 indien daartoe grond bestaat.”

In geen geval zal of kan ik je verplichten om (verder) stappen te ondernemen. Alles gebeurt steeds in samenspraak en overleg.

Dit principe geldt echter wel in de twee richtingen. Ik zal enkel stappen ondernemen in je dossier indien ik die zelf aangewezen acht. Het is mogelijk dat, indien we niet op dezelfde lijn zitten, ik ertoe beslis om niet (verder) op te treden. Uiteraard zal dit nooit gebeuren op een moment waarop je niet meer de tijd hebt om een ander advocaat te raadplegen, bijvoorbeeld kort voor de zitting.

Van mijn klanten verwacht ik dat ze vertrouwen hebben in de ervaring die ik advocaat opdoe sedert 1996. Er moet een basisvertrouwen zijn in wat door mij wordt voorgesteld om wel of niet te doen, in de lijn die ik voorstel te volgen, in de houding of de tactiek die ik met je bespreek.

Als dit niet het geval is, dan ‘klikt’ het niet en sluiten we in alle vrede onze overeenkomst tot juridische dienstverlening terug af.

Een eerste gesprek

De aanpak van je juridisch probleem start met een rustig gesprek op ons kantoor. Bij een kop koffie krijg je de tijd om je verhaal uit de doeken te doen. Misschien wil je wel gewoon een vraag stellen om te weten wat je rechten en plichten zijn in een bepaalde situatie.

Het is van belang te beseffen dat dit gesprek je verder tot niets verplicht. Het stelt mij in staat om je een eerste raad te geven. Op basis daarvan beslis je of er een juridische procedure wordt opgestart, dan wel of wij via bemiddeling of het voeren van onderhandelingen tot een oplossing van het geschil proberen te komen. Het onderscheid tussen deze mogelijkheden wordt uitgebreid toegelicht. Zo nemen wij samen de best passende beslissing.

De kostprijs voor een eerste consultatie (1u) bedraagt 125 euro.

Persoonlijk contact en overleg

Er wordt geen enkele stap in het dossier gezet zonder je daarvan in te lichten. Van elke relevante brief of document ontvang je vooraf via mail een ontwerp. Je ontvangt ook een kopij van alle relevante brieven of stukken die wij dossier ontvangen. Ook al kunnen juridische procedures soms lang aanslepen, het kan niet dat je in het ongewisse blijft over de stand van zaken.

Juridische procedures zijn geen exacte wetenschap. Daarom evalueren we elke fase in de procedure. We bekijken samen of de verdere stappen die we eventueel zullen nemen voldoende gaan opleveren om zo de verdere strategie te bepalen.

Om goed voorbereid en op elkaar afgestemd te zijn, is persoonlijk contact essentieel. Dit contact gebeurt door het maken van een afspraak op kantoor. Afspraken zijn mogelijk op dinsdagnamiddag, donderdagavond of zaterdagvoormiddag.

Op belangrijke momenten in het verloop van je dossier, zal je een uitnodiging ontvangen voor een consultatie op kantoor. Indien je tussendoor nood hebt aan een gesprek, dan staat het je altijd vrij om bijkomend een consultatie te vragen.

Een afspraak maken kan via mail of telefonisch.

Voor praktische zaken gebeurt de communicatie via mail. Wie nood heeft aan een persoonlijk gesprek, kan ons daarvoor altijd contacteren voor het maken van een afspraak. Dit kan fysiek op kantoor ofwel via video-bellen.

Hoe communiceren we?

Om mij toe te laten met volle aandacht te werken in je dossier, hanteren wij een strenge ‘telefoonpolitiek’. Als je een medewerkster aan de lijn krijgt, zal zij u niet doorschakelen maar uw boodschap noteren indien het een praktische vraag of administratieve mededeling betreft.

In het andere geval zal je worden gevraagd om de communicatie op mail te zetten. Voor een persoonlijk gesprek maken wij altijd een afspraak. Indien je belt en onze berichtendienst hoort, dan werken wij met ‘gesloten deuren’ en kun je een bericht inspreken. Het secretariaat van het kantoor is in de regel telefonisch bereikbaar in de voormiddag.

Je kan, als je dat wenst, bovendien ook zelf meewerken aan het opstellen van documenten zoals besluiten en zo kostenbesparend werken.

Transparante rekeningen

Het eerste advies kost 125 euro (1u).

Indien verdere prestaties worden verricht, zal een dossier worden aangelegd en ontvang je een provisienota waarvan het bedrag afhankelijk is van wat er dient te gebeuren.

Wanneer de provisie is opgebruikt, ontvang je een volgende provisienota. Op regelmatige tijdstippen ontvang je een gedetailleerde afrekening met vermelding van alle gemaakte kosten en geleverde prestaties. Het is ook altijd mogelijk om zelf een tussentijdse detailafrekening te vragen. Een mailtje daartoe volstaat.

Er worden alleen prestaties verricht indien er voldoende provisie is. Zorg er dus voor dat je tijdig alle nota’s betaalt. Zo niet zijn wij verplicht om de tussenkomsten in je dossier op te schorten of definitief te beëindigen.

Het is onmogelijk om vóór de aanvang van een procedure of de regeling van een geschil een exacte opgave te doen van alle kosten die zullen moeten worden gemaakt en de tijdsduur die hieraan zal worden besteed. Bijgevolg werken we niet met vaste globale tarieven, maar steeds op basis van eenheidstarieven per effectief verrichte prestatie of gemaakte kost (per gewerkt uur, per brief, telefoon, fax, kilometer, aantal kopies, enz.).

Voor het opmaken van een (echtscheidings)overeenkomst kan in de regel wel gewerkt worden aan een vast tarief van 1.500 euro.

Meer info over onze werkwijze en tarieven vind je hier.

Het kantoor behandelt geen zaken op pro deo basis. Wil je weten of  en hoe je in aanmerking komt voor een advocaat pro deo? Raadpleeg de chatbox Victor via www.advocaat.be.

Jouw mening telt!

Wij stellen je mening zeer op prijs. Deze kan ons toelaten om de manier van werken van het kantoor nog te verbeteren en bij de sturen waar nodig. Laat het ons weten via dit formulier.